Rückblende - 1949-1991 (Produktionsbilanz)


Framo 1949-1961

__1.215 Stück
_29.455 Stück___.__8 Stück
V 501/2 mit FRAMO-Motor U 500
V 901 mit IFA-F 9/I-Motor Typ EMW 310 0
V 901/2 (Z) mit IFA-F 9/I-Motor Typ AWE 310 0
V 901/2 mit AWE-Motor Typ 310 4 und 310 5
V 901/3 mit AWE-Motor Typ 310 0
Funktions- und Fertigungsmuster L1


Barkas B1000 1961-1991
175.740 Stück
__1.961 Stück
___.__3 Stück
B1000
B1000-1
Prototypen B1100